swMenuFree


Gazetka szkolna

separator.jpg
ksiazka.jpg
ksiazka2.jpg

Zamówienia publiczne

 

 


 

 

PROGRAM EDUKACJI SYBIRACKIEJ

 

PROGRAM EDUKACJI SYBIRACKIEJ


W GIMNAZJUM NR 7 W SZCZECINIE
 

 

„Jeśli ja zapomnę o Nich
To niech Bóg zapomni o nas.”

(A.Mickiewicz)

 

 

opracowała dyrektor szkoły

mgr Ewa Zagubień

 

 

Wstęp:

Program edukacji sybirackiej powstał w związku z przygotowaniami szkoły do nadania imienia Sybiraków Gimnazjum nr 7 w Szczecinie.

Działania zostały podjęte w listopadzie 2005r. w odpowiedzi na pismo dyrektora Wydziału Oświaty Elżbiety Masojć. W związku z tym, że w naszej szkole rokrocznie organizowane były spotkania z Sybirakami dla młodzieży, „żywe” lekcje historii, Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły zgodnie uchwaliły, by rozpocząć działania zmierzające

do nadania szkole imienia.

Uważamy, że należy kultywować tradycje narodowe i religijne, dbać o wartości takie, jak patriotyzm, tolerancja, wrażliwość, uczciwość, poszanowanie praw innego człowieka. Ponadto istnieje ogromna potrzeba autorytetów, wzorów do naśladowania. Warto też kierować się parafrazą słów Adama Mickiewicza: „Jeśli my zapomnimy o Nich, to niech Bóg zapomni o nas”. Chcemy, aby młodzież naszego Gimnazjum była wychowywana w tym duchu.

W listopadzie 2005r. dyrektor Gimnazjum nr 7 w Szczecinie opracowała Harmonogram działań związanych z realizacją projektu nadania szkole imienia, który przedstawiła Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły i Samorządowi Uczniowskiemu.

Po półrocznych działaniach szkoła jest gotowa do uroczystości nadania imienia. Dnia 10 lipca 2006r. Rada Miasta Szczecin podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie nadania Gimnazjum nr 7 imienia Sybiraków.

Aby działania wokół patrona były uporządkowane i systematyczne, dyrektor szkoły postanowiła opracować Program edukacji sybirackiej, do którego rokrocznie opracowywany będzie plan działań.

 

Warunki wdrożenia programu:

Program adresowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum. W jego realizację zaangażowani będą nauczyciele, rodzice i przedstawiciele Związku Sybiraków

w Szczecinie.

Zaplanowane działania realizowane będą w czasie lekcji, przede wszystkim historii, wos-u, języka polskiego, geografii, sztuki, godzin wychowawczych. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w uroczystościach, wystawach, konkursach.

 

Cele ogólne:

 1. Przybliżenie uczniom tematyki sybirackiej.
 2. Uwrażliwienie uczniów na jedną z najsmutniejszych kart historii.
 3. Kształtowanie postawy poszanowania historii własnego narodu.
 4. Kształtowanie w uczniach postawy patriotycznej.
 5. Kształtowanie w uczniach postawy antywojennej, poszanowania praw człowieka i narodów do samostanowienia, tolerancji.
 6. Uświadomienie uczniom wpływu historii na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 7. Poszukiwanie wartości uznanych za istotne w życiu.
 8. Umożliwienie uczniom kontaktu z „żywą” historią.
 9. Integracja pokoleń.
 10. Budzenie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Opis osiągnięć ucznia:

Uczeń potrafi:

 1. Wyjaśnić okoliczności deportacji Polaków w głąb Rosji.
 2. Wskazać tragizm losu Polaków.
 3. Wyjaśnić główne problemy repatriantów.
 4. Ocenić możliwość pomocy repatriantom i Polakom, którzy pozostają w Kazachstanie.
 5. Dostrzec znaczenie karty historii dla własnego, osobistego rozwoju.
 6. Przedstawić życie Polaków na „nieludzkiej ziemi”.
 7. Wskazać wzorce godne naśladowania.
 8. Ocenić wydarzenia.
 9. Wymienić prawa człowieka.
 10. Wymienić podstawowe dokumenty, w których zapisane są prawa człowieka.
 11. Wymienić instytucje gwarantujące przestrzeganie praw obywatelskich.
 12. Analizować wiersze i wspomnienia Sybiraków.
 13. Dostrzec związek między pojęciami „patron” i „autorytet”.
 14. Wymienić wartości, jakie powinien reprezentować patron szkoły.
 15. Dostrzec różnice między wartościami a cechami osobowymi.
 16. Nazwać wartości i cechy reprezentowane przez Sybiraków.

17. Szanować poglądy innych, swobodnie wyrażać swoje myśli i uczucia, sądy

i opinie.

Procedury osiągania celów:

-          stosowanie różnorodnych metod pracy,

-          spotkania z Sybirakami,

-          pokazy,

-          prezentacja wyników własnej pracy,

-          samodzielna praca z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji,

-          organizowanie konkursów,

-          wycieczki,

-          zwiedzanie wystaw;

 

Metody pracy:

Metody podające:

-          wykład informacyjny,

-          pogadanka,

-          opis,

-          prelekcja;

Metody problemowe:

-          wykład problemowy,

-          aktywizujące:

 • gry dydaktyczne,
 • dyskusja dydaktyczna związana z wykładem,
 • dyskusja okrągłego stołu,
 • burza mózgów,
 • dyskusja panelowa,
 • metaplan,
 • drama,
 • praca z tekstem;

Metody eksponujące:

-          pokaz łączony z przeżyciem,

-          ekspozycja;

Metody praktyczne:

-          pokaz z objaśnieniem,

-          ćwiczenia przedmiotowe,

-          metoda projektów,

-          metoda tekstu przewodniego;

 

Ewaluacja programu:

-obserwacja postaw, zachowania, wiedzy i umiejętności uczniów,

-rozmowy z uczniami i rodzicami,

-przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych i ich analiza,

-analiza wytworów twórczości uczniowskiej;

 

stat4u